- Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018)  - Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh      - Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhNgày 25/9/2018, tại thành phố Nha Trang, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị nhằm đánh giá toàn diện quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 26, ngày 05/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; đánh giá những việc đã làm được, những tồn tại, yếu kém; đề ra các giải pháp chỉ đạo của các cấp ủy đảng tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 trong thời gian đến. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng 87 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 36

Số lượt truy cập: 1038455