CHÀO MỪNG 75 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2020) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2020)


. Ông Lương Dự - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cam Lâm trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa

 

- Xin ông đánh giá những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội (KT-XH) mà Đảng bộ huyện Cam Lâm lãnh đạo đạt được trong nhiệm kỳ qua?

- Nhiệm kỳ qua, tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ và nhân dân huyện Cam Lâm đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực đời sống KT-XH. Đáng chú ý, cơ cấu kinh tế chuyển dịch ngày càng rõ nét theo định hướng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ - du lịch, sản xuất nông nghiệp. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng bình quân hàng năm 10,6%. Thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước, bình quân hàng năm tăng 16,7%, tăng 2,16 lần so với năm 2015 (nghị quyết đề ra tăng bình quân hàng năm 15%, đến năm 2020 tăng 2 lần so với năm 2015).

Một góc trung tâm hành chính huyện Cam Lâm.

Một góc trung tâm hành chính huyện Cam Lâm. Ảnh: Mạnh Hùng


Huyện Cam Lâm đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển khu vực bắc bán đảo Cam Ranh và thực hiện 4 chương trình KT-XH trọng điểm của tỉnh. Đến nay, Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh đã có 41 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư, tổng số vốn đăng ký 29.341 tỷ đồng, trong đó có 10 dự án đã đi vào hoạt động. Trên địa bàn huyện có 5 dự án điện năng lượng mặt trời, tổng mức đầu tư 5.530 tỷ đồng, trong đó có 3 dự án đã đi vào hoạt động. Chương trình nông thôn mới luôn được xác định là một trong những chương trình trọng điểm của huyện, với nguồn lực dành cho đầu tư cơ sở hạ tầng hơn 514 tỷ đồng. Đến năm 2020, huyện Cam Lâm ước đạt 9/12 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai lồng ghép với nhiều chương trình, dự án của Trung ương, của tỉnh và địa phương với tổng kinh phí thực hiện từ năm 2015 đến nay hơn 49 tỷ đồng, tập trung chủ yếu cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hỗ trợ các mô hình sản xuất mới.

Chương trình phát triển đô thị huyện Cam Lâm giai đoạn 2015-2020 đã từng bước triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả, đạt được kết quả tích cực với kinh phí đầu tư giai đoạn 2016-2020 hơn 25.920 tỷ đồng. Chương trình phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020 có kinh phí thực hiện gần 123 tỷ đồng đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, công tác xóa đói giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội đạt kết quả thiết thực, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Đến cuối năm 2019, số hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm 2.841 hộ so với cuối năm 2015, ước đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 1,51%; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016-2020 đạt 11,55%, bình quân hàng năm giảm 2,31% (nghị quyết đề ra 1%). Công tác quốc phòng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.


- Cùng với lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương, Đảng bộ huyện Cam Lâm luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng. Xin ông cho biết những kết quả đạt được trong công tác này?


- Trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ huyện được tăng cường, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng cao. Công tác chính trị, tư tưởng của Đảng bộ luôn được quan tâm đổi mới về hình thức và phương pháp hoạt động, chú trọng công tác đối thoại nhân dân. Đảng bộ đã tập trung đẩy mạnh việc triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tạo được sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động, trong rèn luyện, phấn đấu và thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng trong đảng bộ. Công tác phát triển đảng viên được các tổ chức cơ sở đảng quan tâm triển khai thực hiện, chỉ tiêu phát triển đảng vượt so với nghị quyết đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được triển khai đồng bộ, hiệu quả; có sự đổi mới về nội dung, phương pháp, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm.

Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh đã có 41 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh đã có 41 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Ảnh: Mã Phương

- Với quyết tâm xây dựng Cam Lâm phát triển toàn diện, Đảng bộ huyện đề ra phương hướng, nhiệm vụ gì trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, thưa ông?


- Trong bối cảnh cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện quyết tâm chủ động nắm bắt thời cơ và lợi thế, ra sức khắc phục khó khăn để thực hiện tốt các phương hướng, chỉ tiêu đề ra. Đảng bộ sẽ đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra; xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực, tiềm năng và thế mạnh của huyện, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp...


Để thực hiện phương hướng, mục tiêu đề ra, bên cạnh việc thực hiện ngay các giải pháp phát triển KT-XH sau dịch Covid-19 để phục hồi sản xuất, kinh doanh, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện sẽ tập trung thực hiện các giải pháp nhằm thu hút và phát triển mạnh các ngành công nghiệp sạch, có lợi thế của huyện như: Năng lượng, công nghiệp hỗ trợ, chế biến; kêu gọi và thu hút để triển khai các dự án lớn có tính động lực, sử dụng công nghệ cao... Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: phối hợp đầu tư hoàn chỉnh Cụm Công nghiệp Trảng É 1, 2 và 3, kêu gọi thu hút đạt hơn 50% các doanh nghiệp vào hoạt động; mở rộng Khu Công nghiệp Suối Dầu theo quy hoạch được duyệt nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của huyện và tỉnh. Tạo động lực thu hút các dự án, nhà đầu tư vào Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh và các địa phương trên địa bàn huyện để thu hút thêm nhiều nguồn lực, tạo điều kiện việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm như: Cao tốc Bắc - Nam và nhánh rẽ; Tỉnh lộ 3; các dự án tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh; các dự án điện để kết nối hạ tầng của tỉnh và của huyện phục vụ mục tiêu phát triển KT-XH trong giai đoạn tiếp theo...


Phát huy những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cam Lâm quyết tâm nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực thực tiễn, chất lượng hoạt động và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền địa phương để làm tốt công tác xây dựng, phát triển KT-XH huyện Cam Lâm trong thời kỳ mới, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


- Xin cảm ơn ông!


NAM DU (Thực hiện)


Chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025:


- Giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng bình quân hàng năm từ 13% trở lên; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2025 tăng 1,7 lần so với năm 2020.


- Tỷ lệ trường học trên địa bàn huyện đạt chuẩn quốc gia đến năm 2025 đạt 85%; đạt 3,8 bác sĩ/1 vạn dân và 16 giường bệnh/1 vạn dân; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 95%; duy trì 14/14 xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế; trong giai đoạn 2020-2025, giảm 1/2 số hộ nghèo; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85% trở lên. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 100%. Đến năm 2025, có 12/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; huyện đạt chuẩn nông thôn mới.


- Phấn đấu hàng năm có hơn 90% tổ chức cơ sở đảng đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có 20% tổ chức cơ sở đảng đạt mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ), không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; trong nhiệm kỳ phát triển từ 600 đảng viên trở lên, trong đó có 55% trở lên trong độ tuổi thanh niên.


Theo Báo Khánh Hòa điện tử

https://baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202006/chao-mung-dai-hoi-dang-bo-huyen-cam-lam-lan-thu-iv-nhiem-ky-2020-2025-thu-hut-moi-nguon-luc-xay-dung-cam-lam-phat-trien-toan-dien-8169156/
 
Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 66

Số lượt truy cập: 2846924