CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG TỈNH KHÁNH HÒA (02/4/1975 - 02//2020) VÀ 45 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2020)
 
Năm 2018, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) toàn tỉnh Khánh Hòa có nhiều nét mới, mang lại hiệu quả tốt. Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp đã duy trì, kiện toàn 146 ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ từ cấp tỉnh đến cấp xã; đồng thời, xây dựng và củng cố 97 tổ chức công an xã với 937 người, 40 ban bảo vệ dân phố với 1.856 thành viên, 287 đội bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, cùng hơn 10.000 cán bộ làm nòng cốt trong công tác an đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở.

 Ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
Ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa


Hiện nay, toàn tỉnh có 264 mô hình, tổ chức tự quản ANTT. Trong đó, có 46 mô hình xây dựng mới năm 2018, áp dụng kỹ thuật, công nghệ như: “Camera an ninh”, hay các mô hình trong vùng đồng bào có tôn giáo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường... Hoạt động của các mô hình đã thể hiện sự tham gia ngày càng tích cực, chủ động, sáng tạo của quần chúng nhân dân trong phong trào, góp phần đảm bảo ANTT ở cơ sở, thúc đẩy phát triển ngày càng sâu rộng...


Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018 đạt được những kết quả quan trọng là do có sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp và sự tham gia tích cực của hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân, trong đó có vai trò tham mưu nòng cốt của lực lượng công an và MTTQ Việt Nam.


Bước sang năm 2019, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an quan tâm đẩy mạnh. Trong đó, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Chương trình phối hợp số 09 giữa Bộ Công an và MTTQ Việt Nam về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; tiếp tục thực hiện Thông tư số 23/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an “Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” và các chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ”.


Thực hiện sự chỉ đạo trên, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở tỉnh trong năm 2019 và những năm tới cần tập trung vào những mặt công tác cụ thể. Trước hết, các cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp cần xác định xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ trọng tâm, trước mắt cũng như lâu dài; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, làm cho nhân dân và cán bộ hiểu sâu hơn về mục đích ý nghĩa của nhiệm vụ bảo vệ ANTT. Mỗi địa phương, đơn vị chủ động làm tốt công tác phòng ngừa xã hội về ANTT, đồng thời có biện pháp phù hợp nuôi dưỡng phong trào phát triển.


Lực lượng công an, MTTQ Việt Nam làm nòng cốt, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong công tác vận động nhân dân tham gia phong trào; xây dựng phong trào phong phú về nội dung, thiết thực về biện pháp. Đặc biệt, chú trọng xây dựng những mô hình hay, cách làm tốt để phổ biến, nhân rộng; khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào. Cần quan tâm xây dựng lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, các lực lượng nòng cốt khác trong phong trào và tăng cường xây dựng những mô hình, tổ chức tự quản về ANTT ở khu dân cư, trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, để các lực lượng này thực sự phát huy vai trò nòng cốt cho phong trào. Các phương tiện thông tin truyền thông như: Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa cần có hình thức thích hợp để tuyên truyền kịp thời, hướng dẫn, khích lệ, động viên, nhằm làm cho phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở tỉnh phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, thực sự là ngày hội của toàn dân.


Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Theo baokhanhhoa.com.vn

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 28

Số lượt truy cập: 2426004