CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG TỈNH KHÁNH HÒA (02/4/1975 - 02//2020) VÀ 45 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2020)
 
Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa ban hành Kế hoạch về tổ chức thảo luận, góp ý các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, trong tháng 3 và 4/2020, cấp ủy cấp xã, phường, thị trấn tổ chức hội nghị để đảng viên góp ý tóm tắt các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; cấp ủy cấp huyện và tương đương tổ chức hội nghị góp ý toàn văn các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộtỉnh Khánh Hòa khóa XVII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đồng thời, trong tháng 3 và 4/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý trong và ngoài tỉnh; các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh liên quan tổ chức các hội nghị đại biểu HĐND, cán bộ lãnh đạo cao cấp đã nghỉ hưu, cán bộ chủ chốt Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, văn nghệ sĩ, trí thức… góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa đăng toàn văn của Dự thảo Báo cáo chính trị và mở các chuyên trang, chuyên mục để cán bộ, đảng viên và Nhân dân thảo luận, góp ý.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Tiểu ban Nội dung Đại hội sẽ nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua để gửi lấy kiến các bộ, ban, ngành Trung ương trước khi trình Bộ Chính trị duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hồng Vân

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 14

Số lượt truy cập: 2426040