Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu tại hội thảo. Đồng chủ trì hội thảo có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định: Chặng đường 90 năm xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, phục vụ sự nghiệp cách mạng của Việt Nam đã mang lại cho chúng ta những bài học kinh nghiệm rất quý. Đó là phải luôn giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, nhân tố quyết định sự thành công của việc xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất và khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước

Đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội thảo.

Thực tiễn đất nước qua hơn 30 năm đổi mới đã và đang khẳng định mạnh mẽ đường lối đổi mới của Đảng là sáng suốt, đúng đắn, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước. Đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, theo đồng chí Trần Quốc Vượng, càng đạt được những thành tựu to lớn bao nhiêu, chúng ta càng không được phép tự mãn, chủ quan, vì chúng ta còn đứng trước rất nhiều khó khăn, hạn chế. Đời sống của nhân dân nhiều nơi còn rất khó khăn, nhất là trong thời gian qua, chúng ta chứng kiến những mất mát to lớn của đồng bào miền Trung do thiên tai bão lụt, khó khăn của nhân dân cả nước do tác động bởi đại dịch Covid-19, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí tuy đã được ngăn chặn đẩy lùi nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp.

Cùng với đó, các thế lực thù địch và đối tượng phản động vẫn ra sức xuyên tạc nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, bóp méo lịch sử và thành quả cách mạng to lớn của đất nước, lợi dụng khó khăn, bất cập trong quá trình phát triển để kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước ta. Do đó, MTTQ Việt Nam phải không ngừng đổi mới về mọi mặt, nhất là phương thức hoạt động, khẳng định vị thế, vai trò trong hệ thống chính trị. Cần tập trung làm tốt vai trò của mình với tư cách là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu; phát huy hiệu quả chức năng tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Trên cơ sở nhìn lại những thành tựu đã đạt được, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị tiếp tục khẳng định mạnh mẽ vai trò, vị thế và truyền thống 90 năm rất đỗi tự hào vẻ vang của MTTQ Việt Nam. Để góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị MTTQ Việt Nam cần tổ chức thật tốt việc lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình đại hội, để các văn kiện thực sự là kết tinh trí tuệ, tâm huyết của toàn dân, toàn đảng, toàn quân ta, phản ánh ý chí nguyện vọng và khát vọng phát triển đất nước của toàn thể dân tộc ta trong giai đoạn mới.

HỒNG SÁNG

Theo Báo Quân đội Nhân dân điện tử

https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/khoi-day-khat-vong-phat-trien-dat-nuoc-643607